Banner

HledatMartin SvobodaSVOBTRANS

Autodoprava Hledat Martin Svoboda - SVOBTRANS
Autodoprava - kontakty

Martin Svoboda - SVOBTRANS

Adresa: 9.Kv?tna 536

  25210 Mnek pod Brdy

  ?esk republika

Telefon 606 841 395

Email info@svobtrans.cz

Web http://www.svobtrans.cz


Další informace

Jsme p?epravn firma, kter zaji?uje komplexn
sluby dodvkovmi vozy ve vnitrosttn silni?n
nkladn doprav? do celkov hmotnosti 1,4t.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Wstenrot

Povinn ru?en Wstenrot
Poji?ovna Wstenrot vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Lze doshnout maximlnho bonusu ve vi 60%. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.

Autodoprava