Banner

St?hování HORA Praha-Smíchov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování HORA

St?hování HORA

Adresa: Kotevní 1277/2

  150 00 Praha-Smíchov

  ?eská republika

Telefon

Email ales@stehovani-hora.cz

Web http://www.stehovani-hora.cz


Další informace

Bezproblémové st?hování je samoz?ejmostí - nabízíme kompletní st?hovací služby, Váš majetek je po celou dobu st?hování pojišt?n proti poškození, provádíme demontáž a následnou montáž nábytku v?tších rozm?r?, jako jsou obývací st?ny, letišt?, st?hování t?žkých b?emen - trezory, klavíry, piana, t?žké kopírky a jiné, vyklízení a následná likvidace za?ízení, sou?ástí byt? a kancelá?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava