Banner

St?hování HORA Praha-Smíchov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování HORA

St?hování HORA

Adresa: Kotevní 1277/2

  150 00 Praha-Smíchov

  ?eská republika

Telefon

Email ales@stehovani-hora.cz

Web http://www.stehovani-hora.cz


Další informace

Bezproblémové st?hování je samoz?ejmostí - nabízíme kompletní st?hovací služby, Váš majetek je po celou dobu st?hování pojišt?n proti poškození, provádíme demontáž a následnou montáž nábytku v?tších rozm?r?, jako jsou obývací st?ny, letišt?, st?hování t?žkých b?emen - trezory, klavíry, piana, t?žké kopírky a jiné, vyklízení a následná likvidace za?ízení, sou?ástí byt? a kancelá?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava